Cel projektu

Umożliwienie do końca sierpnia 2021r. poprawy sytuacji na rynku pracy 60 osobom pracującym w wieku do 29 roku życia (włącznie) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób pracujących zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki tj.:

  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny ubezpieczone w KRUS
  • ubodzy pracujący w tym osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
  • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe zawarte na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu tj. 31.08.2021r. lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
  • osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP 2014-2020.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
  • osoby które opuściły pieczę zastępczą; osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze; osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej; matki przebywające w domach samotnej matki; osoby opuszczające zakłady karne, areszty śledcze, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich; osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (wszystkie powyższe osoby do 2 lat po opuszczeniu).

UWAGA: Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie