W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, na którą składać się będzie:

  1. Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (średnio 5 godz.)

Utworzony dla każdego uczestnika (60 osób) Indywidualny Plan Działania (IPD) składał się będzie z 4 zasadniczych etapów:

I - Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

II - Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

IV - Zakończenie realizacji IPD podsumowanie działań.

Indywidualny Plan Działania będzie przewidywał realizację pośrednictwa pracy i aktywne formy wsparcia: szkolenia, staż lub subsydiowane zatrudnienie (uczestnik będzie mógł skorzystać maksymalnie z 2 aktywnych form wsparcia zgodnie z potrzebami wynikającymi z IPD).

  1. Pośrednictwo pracy (do 5 godz.)

Pośrednictwo pracy będzie polegało na otoczeniu uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy w formie bezpośredniego kontaktu z osobą będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedniej oferty stażu/subsydiowanego zatrudnienia lub pracy.

  1. Szkolenia
  • Kierowca samochodu ciężarowego (20 osób) w tym prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona - 190h
  • Spawacz metodą MAG (10 osób) - 145h
  • Podstawy rachunkowości 10 os. - 120h

Powyższe szkolenia mogą ulec zmianie jeżeli będzie to wynikało z opracowanego dla uczestnika IPD i będą odpowiadały potrzebom pracodawców (udokumentowanych pisemnie - deklaracja pracodawcy),

Uczestnicy jako wsparcie towarzyszące otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych za 150 h szkolenia

  1. Staże

Planuje się realizację maksymalnie 6 m-ch staży u pracodawców dla 30 uczestników, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. Staże będą spełniały standardy określone w Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Po znalezieniu dla uczestnika miejsca odbywania stażu w procesie pośrednictwa pracy, z uczestnikiem i pracodawcą zostanie podpisana umowa w sprawie organizacji stażu, regulująca podstawy współpracy w tym zakresie.

Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

  1. Subsydiowane zatrudnienie w instytucjach publicznych

Planuje się zrealizować wsparcie dla 5 uczestników, w formie pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Udzielenie wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia będzie wynikało ze ścieżki rozwoju zawodowego zapisanej w IPD. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska refundację w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.